Ý nghĩa của Chú Đại Bi

Ý nghĩa của chú đại bi 5 (26)

Ý nghĩa của Chú Đại Bi (dịch nghĩa) 1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào chư Phật, quy y Tam Bảo khắp mười phương. 2. Nam mô a rị da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, …

Ý nghĩa của chú đại bi 5 (26) Read More »

Chia Sẻ