chú đại bi

Chú Đại Bi Tiêu Trừ Tai Nạn 5 (1)

Kinh Ðại Bi Tâm Ðà-la-ni dạy rằng: “Kẻ tụng trì chú Ðại-bi có thể tiêu trừ tai nạn: Lửa không thiêu được, nước chẳng dìm đặng.” Bởi thế, tôi khuyên các vị mỗi ngày trì tụng tối thiểu ba lần. Nếu vị nào chưa biết niệm thì mau mà học. Công đức trì tụng Chú …

Chú Đại Bi Tiêu Trừ Tai Nạn 5 (1) Read More »

Chia Sẻ